Санхүү бүртгэлийн албаны танилцуулга

СБА нь компаний бизнесийн бодлогод тусгагдах үйл ажиллагааг бүхий л салбарын хүрээнд хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, компаний хөрөнгийг зүй зохистой зарцуулахад нягтлан бодох бүртгэлээр тавих хяналтыг өндөржүүлэх, бүртгэл, санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн санхүүгийн тайлагналыг ил тод болгож мэргэжлийн аудитын байгууллагаар санхүүгийн үйл ажиллагааны дүгнэлт гаргуулан ажиллаж байна.

Тус алба нь Санхүү бүртгэлийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, тооцооны  нягтлан бодогч, кассын нярав, хөдөлмөрийн харилцааны мэргэжилтэн,  хангамжийн мэргэжилтэн, дотоод тооцоо бүртгэлийн нярав, материалын нярав, няравын туслах, жижүүр цаг бүртгэгч, үйлчлэгч, ахуйн байрны үйлчлэгч гэсэн  11 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Компаний бизнесийн төсөв, төлөвлөгөө, ирээдүйн хөгжлийн стратегитэй уялдуулан санхүүгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг бий болгон ажиллах, хөрөнгийн нөөцийг бүрдүүлэх арга замыг судлаж хэрэгжүүлснээр үр дүнтэй төслийг санхүүжүүлэх, компаний хөрөнгийг зүй зохистой байршуулж, хүний нөөцийн манлайллыг хэрэгжүүлснээр олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг бүрэн нэвтрүүлж, компаниа нийгэм, эдийн засгийн хараат бус байдалд бүрэн хүргэхийг зорин ажиллаж байна.