ДЦС-4 ТӨХК-нд хийж гүйцэтгэсэн ажлууд
2012 540МВт  Зуух №4 их засварын ажил
2012 540МВт  Зуухан цехийн дунд , урсгал засвар ,турбин цехийн их дунд урсгал засвар , гэмтэлийн үед хийгдэх өрлөг  дулаалгынажил
2012 540МВт Зуух №6 экран, экномоайзер , агаар халаагчийн дунд засварын ажил
2012 540МВт Зуух №7 Агаар халаагч , экномайзер, утаа агаарын шугам, ШУТС-н их засварын ажил
2012 540МВт Зуух №3 экномайзер солих засварын ажил
2012 540МВт Зуухны №8 утаа гаргах , утаа, үнсийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах технологи нэвтрүүлэх барилга угсралтын ажил
2013 420МВт Зуух №1-н их засварын ажил
2013 9ата/ц Үйлдвэрийн уурын хими шингэний шугамын их засварын ажил
2013 420т/ц Зуух №5-н их засварын ажил
2013 420т/ц Зуухан цехийн дунд , урсгал засвар ,турбин цехийн их дунд урсгал засвар ,гэмтэлийн үед хийгдэх өрлөг дулаалгын ажил
2013 10тн/ц Зуух №7 утаа гаргах , утаа ,үнсийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах технологи нэвтрүүлэх барилга угсралтын ажил
2013 420т/ц Зуух №2-н их засварын ажил
2014 420т/ц Зуух №8-д горелканы өөрчлөлт хийх их засварын ажил
2014 Хими цехийн эсрэг осмосийн түүхий усны халаагчийн усны уурын шугам татах ажил
2014 420т/ц Зуух №8-н их засварын ажил
2014  123МВт “TA№7 -той холбоотой эргэлтийн усны шугамын монтажийн их засварын ажил “
2014 420т/ц Зуух №6-н их засварын ажил
2014 420т/ц Зуух , турбин цехийн дунд , урсгал засварын үед шугам хоолой, халахгадаргуун дулаалгын нэгж талбайд хийх засварын ажил
2014 123МВт Энерго-Стройтельная Корпорация “Союз” ‘ДЦС-4″ТӨХК-ний ТА7-н өргөтгөлийн ажил
2014 10тн/ц Зуухны №8 утаа гаргах , утаа , үнсийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах технологи нэвтрүүлэх барилга угсралтын ажил
2015 420т/ц “ДЦС-4″ТӨХК-ний Зуух №3-н их засварын ажил

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *